ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Matúš Imrich
24.05.2020

Prijímanie Eucharistie na ruku nesie v sebe krásnu symboliku. Na našich rukách sa odráža celý náš život. Na rukách vidno, či sme mladí alebo starí. Na rukách dobre vidno, či je niek...(celý článok)

Ladislav Cichý
17.05.2020

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti udeľovaná v sobotu 27. júna 2020 pri sv. omši o 10.30 hod. Naši birmovanci sa tak dostali do poslednej fázy ich prípravy, ktorá však nemôže zo...(celý článok)

Rada KBS pre rodinu
16.05.2020

Slávenie Svetového dňa rodiny, ktorý sa z iniciatívy OSN od r. 1993 každoročne pripomína 15. mája, je príležitosťou pre Radu KBS pre rodinu poďakovať manželom a rodinám na Slovens...(celý článok)

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI)
16.05.2020

“Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine d...(celý článok)

Juraj Vrábel st.
14.05.2020

Prvú informáciu o koronavíruse zaznamenali v Číne 31. decembra 2019. Čínski vedci informovali, že vírus vznikol v meste Wu-Chan, v ktorom záhadne ochorelo 59 ľudí. Prevláda medzi n...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
07.05.2020

„Konečne!“ Koľkí z nás takto zareagovali na správu o povolení verejného slávenia bohoslužieb? Situáciu, v ktorej sa nachádzame pekne vystihujú slová hymnu z Posvätného číta...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
06.05.2020

Dočkali sme sa. Brány našich kostolov sú znova otvorené, veriaci sa môžu zúčastniť na sv. omši. Dnešný žalm by mal znieť radostne nielen v kostole, ale v každom srdci: „Velebte ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
05.05.2020

V dnešnom prvom čítaní počúvame správu o úspešnej misijnej činnosti prvých kresťanov v Antiochii, Fenícii a na Cypre. Kto boli títo misionári? Prvá veta dnešného čítania ná...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
04.05.2020

Keď sa zamyslíme, čo všetko pre nás Ježiš urobil a robí naďalej, musíme uznať, že v ňom naozaj máme Dobrého pastiera, ktorý sa o nás stará, chráni nás, je pri nás, a nenech...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
03.05.2020

V dnešnom evanjeliu Ježiš používa obraznú reč prevzatú z pastierskeho prostredia: hovorí o sebe ako o dobrom pastierovi, ktorý sa stará o svoje ovce. Žijeme v kraji, z ktorého e...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
02.05.2020

Dnešné čítania spája osoba apoštola Petra. V 1. čítaní ho vidíme ako toho, kto „navštevuje všetkých“. Chodí po mestách a dedinách ako kedysi jeho Majster Ježiš a pomáha ľ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
01.05.2020

V posledných dňoch nám evanjeliá ponúkajú úryvky zo šiestej kapitoly Jánovho evanjelia, ktorú tvorí tzv. Ježišova eucharistická reč. To, čo tam Ježiš hovorí, ide proti rozumu, p...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
30.04.2020

Dnešné prvé čítanie nám predstavuje situáciu, v ktorej sme sa aj my už neraz ocitli, a celkom iste ešte ocitneme. Je to situácia, keď sa vyžaduje, aby sme zaujali postoj k viere, ho...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
29.04.2020

Dnes máme sviatok sv. Kataríny Sienskej, svätice, ktorú sv. Pavol VI. vyhlásil za učiteľku Cirkvi a sv. Ján Pavol II. za patrónku Európy. Tejto laickej žene (dominikánskej terciárke) ...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
28.04.2020

Predstavme si drevorubača, ktorý celý deň pracuje v lese, ale ani raz si nenabrúsi sekeru. Alebo si predstavme muža, ktorý kosí na lúke, ale ani raz si nesadne a neprebrúsi kosu. Obaja ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
27.04.2020

Predpokladám, že všetci poznáme alebo sme už minimálne počuli výraz „zlatokopka“. Toto slangové slovo sa používa pre označenie ženy, ktorá chodí s nejakým mužom, žije s ním...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
26.04.2020

Zmena srdca!

Na začiatku je srdce ustráchané, ťarbavé, neveriace. Nemá odvahu uveriť, ani svetlo vidieť veci správne. Sklesnuté a smutné srdce je iba ďalším krížom, ktorý ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
25.04.2020

Dnes v Cirkvi oslavujeme autora jedného zo štyroch evanjelií – sv. Marka. Pri sv. omši sa číta záver jeho spisu, v ktorom Ježiš dáva apoštolom tento príkaz: ...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
24.04.2020

Dnešné evanjelium nám ukazuje veľkú starostlivosť Boha voči človeku. Boží Syn, ktorý prišiel na svet kvôli nám, sa stará o ľudí, o ich duše, telo, zdravie, dokonca o to, aby ne...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
23.04.2020

V dnešnom evanjeliu zaznievajú slová: „Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky.“ (Jn 3,31) Evanjelista Ján je známy svojim symbol...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk