ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Príprava na 1. sv. spoveď a prijatie Eucharistie

Hodinka viery doma - materiály rodičom pre prípravu na 1. sv. prijímanie


Prihláška k prvému svätému prijímaniu

Milí rodičia, tak ako vaše dieťa postupne rastie telesne aj mentálne, mal by rásť aj jeho vzťah k Bohu, o ktorý sa snažíte výchovou vo viere. Jej základom je každodenný náboženský život vašej rodiny, zvlášť nedeľná sv. omša, a váš osobný príklad. Pomáha tomu náboženská výchova v škole, na ktorú ste vaše dieťa prihlásili. Vaše deti ale ešte potrebujú objaviť a začleniť sa do rodiny Kristovej Cirkvi, ktorú vytvárame všetci vďaka krstu a viditeľne sa s ňou stretávame vo farnosti. Ježiš Kristus totiž zveril poklad Božieho Slova a svoje sviatosti Cirkvi, preto ju potrebujeme.

Na ceste rastu života viery všetci prechádzame jednotlivými etapami, pričom základom je uvádzanie do kresťanského života (iniciácia), ktoré je spojené s prijatím troch sviatostí: krstu, eucharistie a birmovania. Vaše deti prichádzajú do obdobia života, v ktorom môžu začať posilňovať svoju vieru prijímaním sviatosti Oltárnej a sviatosti pokánia (sv. spovede) po vhodnej príprave a zvládnutí potrebných predpokladov.

Vaše dieťa môžete prihlásiť do farskej prípravy na sviatosť pokánia a prijatie Eucharistie. Takáto príprava, podľa všeobecných usmernení Katolíckej cirkvi a na základe rozhodnutia nášho diecézneho biskupa (Dokumenty diecéznej synody košickej arcidiecézy, 2006), má prebiehať vo farnosti, do ktorej patríme podľa bydliska a nie podľa toho, kam dieťa chodí do školy. Tiež nestačí, aby dieťa navštevovalo 3. ročník ZŠ a automaticky bolo považované za pripravené na tieto sviatosti. Preto naša farská príprava je zložená z aktivít, ktorými sa snažíme pomôcť rodičom v náboženskej výchove ich detí, deťom dobre sa pripraviť na sviatostný život a začleniť ich do spoločenstva Cirkvi. Od rodičov očakávame nielen súhlas s priebehom a rešpektovanie prípravy na prijatie sviatostí vo farnosti, ale aj spoluzodpovednosť a ochotu aktívne sa zapojiť, k čomu sa rodičia osobne zaviazali pri krste dieťaťa.

Aby príprava na prijatie sviatostí priniesla potrebný úžitok, je nevyhnutné, aby sa rodičia spolu s deťmi zúčastňovali pravidelne na celej sv. omši každú nedeľu a v prikázané sviatky, a sami prijímali sviatosti, na ktoré sa pripravujú ich deti. Rodičia sú tiež zodpovední za to:

  1. aby sa ich dieťa zúčastňovalo na detských sv. omšiach každý týždeň;
  2. aby ich dieťa navštevovalo hodiny náboženskej výchovy v škole a aby malo primerané náboženské vedomosti;
  3. aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na stretkách so svojím animátorom;
  4. aby sa sami zúčastňovali stretnutí rodičov raz v mesiaci;
  5. aby prihlásili svoje dieťa na náboženskú výchovu v škole aj v ďalších ročníkoch ZŠ.

 

Našu farskú prípravu tvoria:

  1. vedenie a výchova v kresťanskom duchu v rodinách – je to osobná úloha rodičov, ktorá je predpokladom dobrej prípravy na prijatie sviatostí vo farnosti a jej nutnou podmienkou je účasť na sv. omši každú nedeľu a v prikázané sviatky, a tiež prijímanie sviatostí rodičmi. Účasť na sv. omšiach nekontrolujeme (ani podpismi, ani pečiatkami, ani inak), ale sledujeme, lebo ak chýba, je to vážny dôvod na oddialenie pristúpenia k sviatostiam;
  2. stretnutia rodičov detí – pravidelne raz v mesiaci, spravidla v nedeľu popoludní, v menšej skupine s kňazom – očakávame účasť oboch rodičov – ich cieľom je podpora rodičov, aby vedeli, ako a o čom hovoriť s deťmi pri náboženskej výchove, povzbudiť ich osobnú vieru a tiež inšpirovať a oživiť ich rodinný náboženský život;
  3. stretká detí v malých spoločenstvách – pravidelne raz v týždni popoludní, v malej skupinke vedenej animátorom – účasť detí je nutná (vytvárame ich s ohľadom na ich školský a krúžkový program) – cieľom je vytvorenie malého kresťanského spoločenstva, v ktorom sa deti spolu modlia, čítajú Sv. Písmo, zdieľajú a vedú ku kresťanským životným postojom;
  4. náboženská výchova v škole – dieťa má byť prihlásené rodičmi na náboženskú výchovu od 1. až do 9. ročníka ZŠ – cieľom vyučovania v škole je odovzdanie vedomostí o kresťanskej identite a kresťanskom živote (preto odporúčame prihlásiť deti na Cirkevnú ZŠ, kde sa celé vyučovanie nesie v tomto duchu) – deti ho majú absolvovať ako iné predmety: úspešne získať ponúkané vedomosti (ak vedomosti chýbajú, nemôže síce prepadnúť, ale ani nerastie vo viere);
  5. liturgická formácia sv. omše pre všetky deti – každú stredu večer vo farskom kostole (filiálky majú tiež sv. omšu pre deti vo svojom kostole) – účasť detí je potrebná, najlepšie aj s rodičmi – cieľom je spoločne sláviť našu vieru, priblížiť deťom sv. omšu, naučiť ich aktívne sa do liturgie zapájať a lepšie jej rozumieť – preto je dôležité, aby rodičia privádzali deti do kostola od malička, aby si „zvykli“ na prostredie a vedeli, čo sa robí a nerobí v kostole;

 

Rodičia berú na vedomie, že pre nezáujem či nedbalosť sa dieťaťu predĺži príprava alebo ju bude musieť opakovať.

aktualizované : 04.02.2021 11:59:26
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk