ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Birmovanie
Táto sviatosť sa udeľuje vo Východných cirkvách spolu s krstom. V západom obrade kresťan túto sviatosť prijíma v čase zrelého používania rozumu ako vstupnú sviatosť svojej dospelosti.

Pred udelením tejto sviatosti kresťanskej dospelosti je potrebná dlhodobá a primeraná katechéza. Zameriava sa hlavne na pochopenie poslania kresťana vo svete, aby sa stal soľou zeme a svetlom pre dnešný svet.

Birmovanie kresťana bližšie spája s Cirkvou a obohacuje ho zvláštnou silou Ducha Svätého. Takto vyzbrojený si ľahšie ubráni vieru slovom či skutkom.

Sviatosťou teda dostáva dary Ducha Svätého, ktorými sa obohacuje silou a užšie sa spája s Cirkvou pre jej šírenie a obranu. Tak ako pri krste, aj tu má na pomoci birmovného rodiča, ktorý mu v jeho dospelosti má byť príkladom viery i mravov.

V nebezpečenstve smrti je možné túto sviatosť udeliť aj deťom bez predchádzajúcej katechizácie.

Je potrebné pripomenúť, že veriaci majú napomáhať pobirmovaným v ich uplatnení sa v živote spoločenstva. Je potrebné sviatosť prijať s čistým srdcom.

Riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup, ale túto moc majú všetci kňazi.

Obrad birmovania sa skladá z vyznania viery, vkladania rúk biskupa a pomazaním olejom

Prijať birmovanie tak ako krst je možné len raz (vtláča nezmazateľný znak.)


Podmienky pre prijatie sviatosti birmovania podľa cic:
BIRMOVANCI
Kán. 889
§ 1. Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný.
§ 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby, ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby.

Kán. 890
Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne poučení a v príhodnom čase ju prijali.

Kán. 891
Sviatosť birmovania sa má veriacim udeľovať približne vo veku rozoznávania, ak Konferencia biskupov nevymedzila iný vek alebo ak nehrozí nebezpečenstvo smrti, alebo ak sa podľa úsudku vysluhovania z vážneho dôvodu neodporúča niečo iné.

BIRMOVNÍ RODIČIA
Kán. 892
Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil.

Kán. 893
§ 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.
§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Kán. 874
§ 1. Aby bol niekto pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca
aktualizované : 16.09.2008 22:08:44
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk