ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Eucharistia
Je prameňom a vrcholom kresťanského a cirkevného života. Ináč by sa jej dalo povedať a nazvať ju aj vďakyvzdaním. Táto sviatosť bola ustanovená pri večeri Ježiša so svojimi učeníkmi, a to večer pred jeho utrpením.

Slávenie Eucharistie anticipuje nebeskú hostinu, na ktorú sme všetci pozvanými hosťami – slávnostná veľkonočná večera. Cirkev dostala tento dar a poslanie ho rozdávať a bdieť nad ním. Uskutočňuje sa to pri každej svätej omši.

Keď Cirkev opakuje udalosť z večeradla, dáva sa nám Kristus v Eucharistii tak v maličkom starom kostolíku, ako aj v prekrásnej katedrále.

Svätá omša sa dnes skladá z viacerých úkonov, a tak nám môže uniknúť situácia večere, no treba si všimnúť obetný stôl – oltár. Ten je stredobodom slávenia večere Pánovej.

Eucharistia je naším pokrmom na ceste života. Prijímaním chleba života tak kráčame v živote s Kristom v srdci. On nás posilňuje, ochraňuje a pomáha niesť každodenné starosti – kríže.

Z toho vyplýva, že nie je potrebná len účasť na svätej omši, ale aj časté prijatie Pána v podobe chleba do svojho vnútra. Stredobodom týždňa sa tak stáva nedeľa, kedy spolu všetci pokrstení vstupujeme do chrámov pre užšie vytvorenie spoločenstva, poučenie a povzbudenie Božím slovom, a posilnenie pokrmom večného života.

Pred prijatím Eucharistie nás viaže pôst jednej hodiny. Prijať ju možno dvakrát za deň, no druhýkrát iba pri účasti na celej svätej omši. Krajnosťou, minimom je prijať Eucharistiu aspoň raz v roku, a to v čase veľkonočnom.

Vysluhovateľom je biskup a kňaz. Riadnym rozdávateľom je biskup, kňaz a diakon. Mimoriadnym je akolyta.
aktualizované : 16.09.2008 22:00:08
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk