ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Farská ekonomická rada

Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu(FER), ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a normami diecézneho biskupa (kán. 537).

Úlohy farskej ekonomickej rady:

  1. Pomáha dozerať na ochranu farského majetku, aby neutrpel škodu alebo, aby sa nestratilo nič z toho, čo tvorí cenný alebo kultúrny majetok farnosti.
  2. Prerokuje rozpočet na nový rok (kán. 1284 § 3). Na konci roka farár za pomoci FER zostaví výkaz o správe – prehľad príjmov a výdavkov (1284 § 2.8°).
  3. Stará sa o zdroje príjmov a zabezpečenie potrieb farnosti, povzbudzuje a organizuje veriacich v starostlivosti o budovy a majetky farnosti. Pomáha farárovi pri vedení a dopĺňaní inventárneho zoznamu.
  4. Dbá, aby milodary, ktoré dali veriaci na určitý cieľ Cirkvi, boli použité iba na tento cieľ (kán. 1267 § 3).
  5. Členovia FER spočítavajú a evidujú všetky zbierky konané vo farnosti a dbajú o ich včasné odoslanie.
  6. Dohodne s farárom výšku úhrady cestovných nákladov a tiež spolu s ním stanoví ciele, na ktoré budú použité zbierky (ofery) pri príležitosti vysluhovania sviatosti alebo pri pohreboch, keďže tvoria súčasť príjmu farnosti.
  7. FER odsúhlasuje finančné prostriedky na reprezentačné účely farnosti.
  8. Súhlas FER sa vyžaduje k všetkým väčším finančným aktivitám: opravy cirkevných budov, novostavby, predaj, kúpa a nájom cirkevného majetku, pôžičky, a tiež ku konaniu zbierok pre účely farnosti.
  9. Zástupcovia FER sú prítomní pri odovzdávaní a preberaní správy farského majetku.
  10. FER má právo na všeobecný prehľad o všetkom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku farnosti, o hospodárení s farským majetkom a finančnej situácii farnosti. Má právo nahliadnuť do účtovnej dokumentácie. Výsledok hospodárenia vo farnosti jej každoročne predkladá farár (kán. 1287 § 2).

Všetci členovia Farskej ekonomickej rady a Kostolných rád zložili sľub, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim farárom.

Členovia Farskej ekonomickej rady a Kostolných rád:

Sabinov: Štefan Kušnír
Peter Špinler
Stanislav Magda ml.
Mária Nováková
Jozef Kolárčik
Ľubomír Mihok
Ján Zviják
Martin Matuš
Jakubovany: Jaroslav Tall
Miroslav Tokár
Štefan Matlák
Orkucany: Vincent Palenčár
Jozef Knut
Peter Perecár

Členovia Farskej ekonomickej rady a Kostolných rád v rokoch 2012-2017:

Sabinov: Ľubomír Mihok
Mária Nováková
Ján Zviják
Ján Dobrovič
Miroslav Kovalík
Anton Ružbarský
Martin Matuš
Jakubovany: Jozef Revák ml.
Vladimír Vojtko
Jaroslav Tall
Orkucany: Vincent Palenčár
Imrich Svat
Ján Tkáčik

Členovia Farskej ekonomickej rady a Kostolných rád v rokoch 2007-2012:

Sabinov: Marián Janiga
Ľubomír Mihok
Andrej Ungvarský
Ján Dobrovič
František Ružbarský
Miroslav Kovalík
Jozef Pivovarník
Ján Zviják
Mária Djačovská
Mária Nováková
Jakubovany: Vladimír Vojtko
Jozef Revák st.
Jozef Revák ml.
Orkucany: Vincent Palenčár
Imrich Svat
Marek Ondrej

Aktuálny rozpis pre zberateľov zvončeka v Sabinove.

aktualizované : 11.10.2021 11:20:00
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk