ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
História kostolov
Na začiatku gotickej doby stojí uprostred Sabinova vysoký jednoloďový kostol, ktorý v roku 1461 zničil požiar. Svojím spôsobom to bolo požehnaním pre vtedajšie slobodné kráľovské mesto, lebo tu bola jedinečná príležitosť zväčšiť jeho slávu: starú stavbu nielen opraviť, ale aj vylepšiť, a najmä zmodernizovať vo vtedy už vrcholnom gotickom slohu. Samotná prestavba trvala pomerne dlho (1484-1518). Postupne sa kostol zaplnil tým najnutnejším: murovaným chórom (1523) a, samozrejme, krídlovými oltármi, z ktorých časti sa zachovali dodnes buď na mieste, kam patria – teda v sabinovskom kostole, alebo v Szépmüvesti múzeu v Budapešti.

Vedľa farského kostola stojí pôvodne gotická kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorú dal v roku 1375 postaviť richtár Herrmann spolu s mešťanom Kolomanom; v roku 1484 bola rozšírená o južnú loď zrejme preto, aby sa ľud mal možnosť zúčastniť bohoslužieb aj počas dlhodobých opráv farského kostola.

Gotika je nazývaná vekom katedrál. Je zaujímavé, že názov gotika vymysleli práve obyvatelia Apeninského polostrova pre umenie národov, bývajúcich za Alpami. Gotický vtedy znamenal barbarský. Dnes sa však musíme pousmiať nad týmto konštatovaním a uznať si, že čas gotického slohu bol vrcholom európskej civilizácie, ktorý nebol a zrejme už ani nikdy nebude prekonaný. Gotika má totiž veľmi blízko ku kresťanskej mystike, ktorú sa podarilo doslova zhmotniť vo výzore gotických kostolov. Tie sú zásadne veľmi vysoké a vzdušné, dávajú pocit voľnosti a možnosti, že aj hriešny človek môže pozdvihnúť zrak svojej duše tam kdesi vysoko, kde prebýva náš Pán. Okná sú zahrotené, aby ukazovali smerom hore a sú dosť veľké na to, aby do tmavého kostola prepúšťali veľa slnečného svetla, ktoré je Božou milosťou. Tabuľové maľby na gotických oltároch majú priam fotografickú vernosť a presnosť. To všetko svedčí o vznešenosti doby, ktorá bola vo svojej barbarskosti primitívna, no vo vzťahu k Bohu obdivuhodná.

V období reformácie pristavali ku kostolu južnú predsieň v renesančnom štýle a horná časť veže bola prestavaná tiež v tomto slohu. K tomuto umeniu treba pripočítať aj drevenú kazateľnicu umiestnenú v kostole a zvonicu povedľa kostola. To, že vtedy veľmi svojsky chápané myšlienky bludného Lutherovho učenia našli svoje miesto v malom Sabinove, dosvedčujú rôzne prípady zo 17. storočia, kedy protestanti a nimi zvedení občania zneuctili, ba i zabili katolíckeho duchovného a pošliapali Sviatosť oltárnu. Farský kostol protestanti na konci 17. storočia vrátili katolíkom, no luteráni ho na začiatku 18. storočia nakrátko získali späť, pričom v ňom vtedy napáchali najviac škôd, keď zničili mnohé cenné staré zariadenie chrámu. Po Satmárskom mieri (1711) nastávajú pre katolicizmus všeobecne oveľa priaznivejšie časy.
Peter Zubko
aktualizované : 18.09.2008 15:36:54
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk