ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Jakubovany
Obec vznikla koncom 13. storočia v chotári Šarišských Sokoloviec. Založil ju zeman Jakub Poliak. Prvýkrát sa spomína v roku 1314 ako dar Karola Róberta Thekuleovcom. V roku 1427 mala obec 29 poddanských usadlostí (domov). Koncom 15. a začiatkom 16. storočia patrila obec Zápoľskovcom. Po nich ju získal B.Baran. Od jeho dedičov v 16. storočí polovicu obce kúpilo mesto Sabinov, ktoré tu malo majetky až do 20. storočia. Druhú polovicu do konca 18. storočia vlastnil rod Péchyovcov. V roku 1787 obec mala 71 domov a 543 obyvateľov, v 1828 70 domov a 535 obyvateľov. Názov obce je odvodený od mena jej zakladateľa. V roku 1314 sa obec spomína pod menom Jakubova zem (Jacobi terra). V roku 1366 sa volala Jacapfolua, 1401 Lengyelicabfalwa, 1786 Uherské Jakubowce, 1808 Jakubovjany, 1920 Jakubovany, 1927 Jakuboviany a od roku 1948 až podnes sa obec volá Jakubovany. (V knihách je maďarský názov Magyarjakabfalu.)

Kostol sv. Vavrinca diakona bol pôvodne gotický. Po roku 1716 ho zbarokizovali. V roku 1856 bol obnovený a v roku 1913 na veži secesne prestavaný. Pôdorys kostola je jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom, ktoré má gotický pôdorys typu dedinských kostolov z čias okolo roku 1300 a v obvodovom murive čiastočne zachované gotické vrstvy, najmä pri zamurovanom južnom portáli s lomeným oblúkom. Fasáda pri obnove v roku 1856 bola klasicisticky upravená segmentovo zakončenými oknami. Je členená nárožnými pilastrami. V roku 1913 doplnili fasádovú úpravu secesnými trojpásovými štítmi na veži. Vo veži sa nachádzajú zvony.

HIavný oltár je pôvodný, rokokový, s obrazom sv. Vavrinca diakona a s dvoma sochami cherubínov po stranách tabernákula. Pochádza zo štyridsiatych rokov 18. storočia.

Dva bočné oltáre sú vytvorené v klasicistickom štýle. Pochádzajú z roku 1856. Jeden je s obrazom sv. Metercie, druhý s obrazom Navštívenia Panny Márie. Strop kostola má barokovú výzdobu.

Zo západnej strany je ku kostolu pribudovaná predsieň, ktorú postavili preto, aby tým zväčšili kostolný priestor. Zo severu je pribudovaná prístavba, ktorej časť slúži ako sakristia a druhá časť ako priestor pre ľud.
spracoval Peter Zubko
aktualizované : 16.09.2008 15:10:17
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk