ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Kancelária farského úradu
  • Na základe matrikových údajov vydáva svedectvo o krste, sobášny list a iné dokumenty
  • Vedenie krstnej, birmovnej, sobášnej a pohrebnej matriky
  • Prijíma žiadosti o udelenie sviatostí (krstu, birmovania, manželstva)
  • Sprostredkúva nahlásenie pohrebu
  • Je spolukoordinátorom farských akcií, rôznych podujatí vykonáva a plní ďalšie úlohy
  • Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní administratívnej služby a ktoré v záujme stránok FÚ nie je možné oznamovať iným osobám


Sme tu pre Vás
pondelok 9:00 - 10:00 a 16:00 - 17:00
utorok 9:00 - 10:00 a 16:00 - 17:00
streda 9:00 - 10:00
štvrtok 9:00 - 10:00 a 16:00 - 17:00
piatok 9:00 - 10:00 a 16:00 - 17:00

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Sabinov
Námestie slobody 31
Tel. 051/4523784
IČO: 31 978 509
sabinov@rimkat.sk
IBAN: SK59 0900 0000 0000 9628 1723
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Filiálka Jakubovany
IBAN: SK53 0900 0000 0005 0523 2958
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Filiálka Orkucany
IBAN: SK33 0900 0000 0005 0491 8747
BIC SWIFT kód: GIBASKBX
aktualizované : 29.06.2021 14:33:22
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk