ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Organisti a kantori
Organista
Prvoradou úlohou organistu je sprevádzať spoločný spev:
zvukom organa psychicky podnecovať k spevu, a tak uľahčiť účasť na speve,
organovým zvukom spájať hlasy množstva jednotlivcov do jednoliateho celku, aby sa prehĺbil počet spoločenstva,
hudobne – t.j. harmonicky, kontrapunkticky a spektrálne – dopĺňať spev k väčšej bohatosti a umeleckej účinnosti. (por. Inštrukcia MUSICAM SACRAM, čl. 64; RÍMSKY MISÁL, všeobecné smernice, čl. 63)

Prirodzenou pracovnou náplňou organistu je spolupráca s chrámovým spevokolom, s inštrumentalistami, prípadne s orchestrom v tej miere, nakoľko si druh hudby a konkrétne skladby vyžadujú organový part alebo sprievod. (porov. Inštrukcia MUSICAM SACRAM, čl. 19, 20, 65)

Spevy voľnejšieho výberu, najmä piesne, treba zväčša uviesť krátkou organovou predohrou. Ak je dosť času alebo kvôli väčšej slávnostnosti možno predohru improvizáciou rozviesť do väčšej hudobnej bohatosti, a podobne spev možno uzavrieť organovou dohrou.

Napokon, organista je prvoradým a najčastejším hudobníkom pre čisto inštrumentálnu hudbu v liturgii – buď improvizovanú, alebo hru komponovaných skladieb. (porov. Inštrukcia MUSICAM SACRAM, čl. 62) Pri výbere komponovaných skladieb musí dbať na to, aby hudba v liturgii výrazom alebo známymi skladbami nepripomínala svetské veci, a tak neodpútavala od Božej velebnosti.

Kantor, predspevák
Úlohou kantora je viesť spevy s patričnou účasťou ľudu. Jeho dôležitosť vzrastá najmä vtedy, ak niet speváckeho zboru. (RÍMSKY MISÁL, čl. 64)
Táto funkcia bola a je vždy potrebná tam, kde sa organizovane spieva spoločný spev. Kantorova úloha zahŕňa najmä:
plánovanie a usmerňovanie výberu spevov v liturgii,
precvičovanie s veriacimi neznámych a nových spevov,
začínanie a vedenie spoločného spevu spolu s organistom,
spievanie sóla ako predspevák v striedavých spevoch.

Zoznam organistov – kantorov, ktorí slúžia pri liturgických sláveniach v Sabinove
Ondášová Juliana
Radvanská Slávka
Nováková Margita
Burgr Filip
aktualizované : 14.01.2017 19:37:31
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk