ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Orkucany
Obec sa prvýkrát spomína v listine Belu IV. z roku 1248 ako časť panstva hradu Veľký Šariš. Bola šľachtickým majetkom. Listinou kráľa Belu IV. z roku 1248 bola zbavená povinnosti platiť desiatok Jágerskej kapitule. Po roku 1314 bola obec majetkom zemianskeho rodu Thekuleovcov. Po nich obec kúpili Lobockyovci a v roku 1546 mesto Sabinov. Názov dediny sa vyvíjal postupne: 1248 Urkutha, 1373 Orkuta, 1773 Orkuczany, 1786 Orkutsani, 1808 Orkuťany a od roku 1920 sa obec volá Orkucany. Rovnako sa menil počet obyvateľov v jednotlivých rokoch: 1869 - 525, 1900 - 494, 1921 - 485, 1940 - 695, 1970 - 1022. V súčasnosti je obec časťou mesta Sabinov.

Kostol Obetovania Pána (pôvodne Očisťovania Panny Márie) bol pôvodne ranogotický z konca 13. storočia. Neskoršie bol prestavaný v barokovom štýle (1710). Klasicisticky bol upravený v roku 1847. Pri požiari v roku 1910 bol značne poškodený a potom opravený. Pôdorys kostola tvorí jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom a predstavanou vežou. V presbytériu je pôvodná gotická krížová rebrová klenba s vyžľabenými klinovými rebrami, ktoré sa zasekávajú priamo do steny. Priestor medzi rebrami je vymaľovaný. V každom zo štyroch polí je jeden evanjelista so svojím symbolom. Na východnej strane presbytéria je pôvodné gotické okno s ostením a kružbami, z vnútornej strany zamurované. Po požiari v roku 1910 dostala loď bohato vymaľovaný rovný strop. Fasády sú členené polkruhovo, zakončené veľkými oknami. Predstavaná veža má v strednej časti štrbinové okná. Horná časť s polkruhovo zakončenými zvukovými oknami je nadstavená. Vo veži sú aj v súčasnosti umiestnené dva zvony. Na západnej strane stavby sú oporné piliere, vytvárajúce malú predsieň.

Vnútorné zariadenie kostola je nové. Zo staršieho inventára sa nezachoval neskoro-barokový bočný oltár Narodenia s vrúbkovanými pilastrami, volutami a ružami z polovice 18. storočia. Pôvodne bola v kostole aj rokoková kazateľnica z obdobia okolo roku 1740, s obrazmi cirkevných otcov na parapete. Na povale boli fragmenty neskorobarokových plastík, ktoré, pravdepodobne, pochádzali z pôvodného hlavného oltára (z prvej tretiny 18. storočia). Aj teraz je v kostole rokokový kalich z roku 1763.

V súčasnosti sa v kostole nachádzajú tri oltáre. Hlavný oltár Obetovania Pána pochádza z druhej polovice nášho storočia. Je na ňom socha Panny Márie s Ježiškom v náručí a v ruke drží košík s dvoma hrdličkami. Po stranách tohto súsošia sú sochy sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou bočného oltára Ružencovej Panny Márie je aj obraz, na ktorom je znázornené obetovanie Ježiša v chráme. Druhý bočný oltár je zasvätený sv. Jozefovi. Jeho súčasťou je taktiež obraz Sv. rodiny.
spracoval Peter Zubko
aktualizované : 16.09.2008 15:11:38
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk