ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sviatosť kňazstva
Ide tu o sviatosť, ktorá je v službe spoločenstva, a to v apoštolskej službe. Táto sviatosť sa teda neprijíma pre vlastný prospech, lež pre vyšší cieľ, a tým je spása druhých. Uskutočňovaním tejto sviatosti v Božom ľude sa upevňuje viera, oživuje nádej a všetko sa koná v dokonalej a úprimnej láske.

Vyvolení muži sa stávajú pastiermi Božieho ľudu a posilňujú ho slovom i milosťou. Sú nádobami, cez ktoré k nám prúdia Božia láska a milosť.
Najpodstatnejšou časťou kňazského svätenia je vkladanie rúk biskupa a konsekračná modlitba. Kňazstvo má tri stupne: biskup, kňaz a diakon (trvalý diakon).

V biskupovi je zastúpená plnosť kňazskej moci a je účastný na apoštolskom stupni.

Úloha kňazov je v ohlasovaní radostnej zvesti a v sprítomňovaní Kristovej obeti nekrvavým spôsobom. Sú nástrojom Boha pri udeľovaní sviatostného odpustenia, uzdravujúcim pohladením pri pomazaní chorých a vo všetkom zástupcovia im zverených ľudí pri prednášaní modlitieb, prosieb a chvál.

Diakoni sú ustanovení pre službu. Tá spočíva v ohlasovaní Božieho slova a posluhovaní pri oltári, a v neposlednom rade aj v pomoci opusteným a utrápeným. Sú riadnymi rozdávateľmi Eucharistie, slávnostne udeľujú krst, asistujú pri spojení dvoch ľudí vo sviatosti manželstva, konajú poslednú rozlúčku so zomrelými, vysluhujú sväteniny.

Pred udelením prvého stupňa kňazstva v západnom obrade muž prijíma záväzok celibátu – slobodné zrieknutie sa života v manželstve (bezženstvo) a modlitby breviára – liturgia hodín.

Samotnou vysviackou kandidát získava zvláštnu milosť a je mu vtlačený nezmazateľný znak. Vysluhovateľom sviatosti kňazstva je biskup.
aktualizované : 16.09.2008 21:59:03
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk