ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sviatosť manželstva
Je prameňom milosti, zväzok lásky a prostriedok posväcovania sa muža a ženy, ktorí sa rozhodli žiť vo vernosti, nerozlučiteľnosti, a taktiež za účelom plodenia a výchovy detí.

Pred uzatvorením tejto siedmej sviatosti je potrebná dokonalá, už vzdialená príprava, a to v rodine. Zároveň tu patrí aj patričná katechéza zo strany Cirkvi, a to či už školská, farská, alebo liturgická – homília, tematická kázeň, náuky.

Určitý čas pred sviatostným spojením muža a ženy Cirkev ponúka aj obrad zasnúbenia. Ide tu o svedectvo, že prišli k väčšej istote vo svojom vzťahu a uvažujú o celoživotnom spoločenstve. Je tu čas na intenzívnu modlitbu za seba navzájom a za budúcu rodinu. Klásť si otázky a snažiť sa na ne odpovedať a hľadať spôsob spoločnej odpovede. Uvedomiť si, že vzťah je dar, a tak treba oň prosiť. Hlavne netreba zabúdať, že tu ide o zrieknutie sa svojich vlastných túžob a prianí pre dobro spoločné.

Z manželstva pramenia aj povinnosti, a to výchova detí, pomoc a úcta k partnerovi a vytrvalosť vo vernosti jeden k druhému. Spojením vo sviatosti manželstva sa muž a žena stávajú jedno. Puto je tak silné, že nik a nič ho nemôže zničiť.

Z manželstva pramení aj ochota prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich vo viere, aby rástli v plnosti tak ľudského, ako aj kresťanského života. Požehnanie Cirkvi pri spájaní dvoch životov ich posilňuje silou Ducha Svätého, aby vytrvali v láske a vernosti a boli si navzájom oporou.
aktualizované : 16.09.2008 21:59:17
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk