ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sviatosť pomazania chorých
Bolesť a choroba sú kríže, ktoré neustále patria k najväčším problémom človeka. Choroba sa nedotýka len tela, ale zasahuje celého človeka – telo, dušu i ducha. Mnohých to môže viesť k nepokoju, skľúčenosti, strachu a izolácii. Ide tu o udalosť na hranici – závislosti na živote.

Cirkev svojou materinskou láskou nezabúda na svoje deti, ktoré sa ocitnú v takejto situácii. Odjakživa patrila starostlivosť o chorých k jej základným charakteristikám. Sám Ježiš ju nabáda: „Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a zaodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma.“ Teda starosť o chorých sa zameriava tak na poslúženie, vyslúženie sviatostného pomazania, ako aj na modlitby spoločenstva za svojich chorých (Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, por. Jak 5,16a).

Samotná návšteva chorého spojená s pomazaním má za úlohu ho posilniť a uzdraviť. Je možné túto sviatosť prijať aj viackrát. Napríklad pred ťažkou operáciou alebo keď sa stav výrazne zhoršil. Odporúča sa ju prijať aj ľuďom v pokročilom veku, hlavne ak im ubúdajú sily.

Vysluhovateľom sviatostného pomazania chorého sú biskup a kňaz. Koná sa vkladaním rúk, modlitbou a mazaním olejom chorých na čele a rukách chorého. Chorý tak prijíma sviatostnú milosť, ktorá mu napomáha vo viere prijať chorobu a v nádeji v uzdravenie čeliť neúspechom či zúfaniu.

Táto sviatosť sa udeľuje živým, nikdy nie už mŕtvej schránke človeka, v ktorej sídlila nesmrteľná duša.

Je potrebné pred udelením pomazania prijať sviatosť zmierenia alebo aspoň oľutovať všetky hriechy, previnenia.
aktualizované : 16.09.2008 21:59:34
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk