ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Večeradlo

Začiatky modlitby sv. ruženca formou Večeradla sa v Sabinove spájajú s rokom 1995.

Po duchovných cvičeniach na Ružíne s pani Uchalovou sa Večeradlo začali veriaci najprv modliť striedavo v štyroch rodinách, aj s deťmi. Neskôr sa začali stretávať na modlitbách v kostole – každú stredu pred večernou sv. omšou 3x v mesiaci a 1x v prvú sobotu ráno pred sv. omšou.

Večeradlá boli pripravované podľa pravidiel, ktoré sú uvedené v brožúrke VEČERADLO MOTLITBY S PANNOU MÁRIOU. Pri vzniku Večeradla boli p. Valenčínová, Pekárová, Matušíková, Girášková, Ondášová, p. Vrábel.

Večeradlá sa stali duchovným bohatstvom a mnohí v nich čerpali a čerpajú duchovnú silu. Večeradlové hnutie v Sabinove prebieha aj v súčasnosti. Modlitby ruženca vedie M. Jusko. Veriaci sa stretávajú pri modlitbách každú sobotu po rannej sv. omši a v pondelok sú rodinné večeradlá po večernej sv. omši v kostole.

Deväť dní pred Turícami Ježišovi učeníci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách, spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi (SK 1,14).

Spoločnými modlitbami sv. ruženca v Mariánskom večeradle aj my očakávame Druhé Turíce, skoré víťazstvo Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na celom svete.

Anna Radačovská
aktualizované : 29.03.2010 11:49:46
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk