ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
FARSKÁ BIBLICKÁ KATECHÉZA

1. Nápad a vznik

Začiatkom deväťdesiatych rokov som sa stále častejšie stretávala so ženami stredného veku, ktoré mali pocit, že sú „stratenou generáciou“. Prečo stratenou? Uvedomili si, že patria do skupiny ľudí, ktorej bola dopriata len príprava na prvé sväté prijímanie, celkom krátka príprava pred birmovkou, či pred sobášom. Bolo im ľúto, že ich vlastné deti poznajú vieru viac ako ony, ktoré im ju mali úlohu odovzdávať. V tom čase sa už totiž učilo náboženstvo nielen na základných, ale aj na stredných školách. A tak vznikol nápad katechézy určenej pre dospelých.

2. Nápad sa stal skutočnosťou v roku 1995

Pán dekan Jaroslav Naščák schválil a uviedol v Sabinove do života biblickú farskú katechézu pre dospelých. Zišlo sa nás na fare mnoho mužov i žien, pomocníkov saleziánov, členov ružencového bratstva aj iných spoločenstiev.

Po prebratí katechizmu pre dospelých od Krenzera vybrali sme sa cestou poznávania Svätého písma. Pritom nám pomáhali knihy pátra Jozefa Porubčana. Rok sme zakončili spoločnými duchovnými cvičeniami u jezuitov v Prešove. Ďalší rok sa niesol tiež v znamení Biblie s knihou Živka Kustiča – Kľúčik k Biblii. Učili sme sa pozerať na udalosti v Biblii pod rôznymi zornými uhlami. Vtedy sme si zvykli raz do mesiaca na čítania knihy s komentármi. Ďalšia kniha od P. van Bremena odporúčaná exercitátorom nás smerovala k meditácii. Odvtedy sme každý rok prečítali jednu knihu od rôznych autorov, ako M. Quist, J. Augustýn, A. Grún, A. Longová, Richard Gräf, L. Boros, K. Lachmanová, L. Evely, O. H. Pesch s II. vatikánskym koncilom. Z našich autorov Jozef Tóth s jeho prekrásnymi žalmami, A. Srholec, J. Šuppa, SJ - meditácie, Pavol Strauss - jeho životný príklad a nádherné, hlboké a prorocké myšlienky. Pritom sme nezanedbali ani katechézu. Siahli sme po diele kardinála J. Ratzingera: Boh a svet, ktoré sme preberali dva roky. Pred dvomi rokmi nás na cestu lectio divina nasmeroval kardinál Carlo Maria Martini. Od roku 2003 sme prijali za svojho spoločníka a radcu časopis Sväté Písmo pre každého. Podáva nám kľúč ako čítať a prijímať slová Starého zákona. Lectio divina nás pritom oslobodzuje a uvoľňuje atmosféru.

3. Cieľ

Poznať Pána Boha a svoju vieru, lebo len keď niekoho poznáme, môžeme ho milovať. A obrátene, keď niekoho milujeme, chceme ho viac poznať. Poznanie a láska sú dve nohy, ktoré nás nesú do Božieho náručia.

Vytvoriť priestor, kde sa pod farskou strechou môžu stretávať členovia rozličných spoločenstiev, aj tí, čo nie sú v žiadnom spoločenstve. V rôznosti je krása a pravda.

Ako sme prišli k názvu farské katechetické spoločenstvo? Väčšinou nás poznáte pod týmto názvom, ale my sme si ho nevymysleli. Hnutie Svetlo-Život malo v Sabinove jedno z prvých modlitbových stretnutí, na ktoré pozývali všetkých. Prišli sme aj my. Prvá ich otázka bola, aké sme spoločenstvo. Zaskočení sme odpovedali: „Sme z farskej katechézy.“ „Dobre, teda ste farské katechetické spoločenstvo.“ A to sa ujalo. Možno vďaka tomu nie sme si cudzí, hoci sa každý rok náš počet i zloženie mení. No aj napriek tomu vždy ostáva spoločenstvom dôvery, pochopenia a duchovnej pomoci.

4. Úloha

Spoločenstvo dáva farnosti k dispozícii modlitby, trápenia, bolesti a obety svojich účastníkov.

5. Zvláštnosť

Pochádzame z rôznych spoločenstiev (Koinonia Ján Krstiteľ, Ružencové bratstvo, Farská charita...)

6. Organizácia - žiadna

7. Členské - žiadne

8. Povinnosť - rásť v poznaní, viere a láske

9. Práva - slobodne prichádzať na stretnutia

10. Čas stretnutí - každý týždeň v utorok po večernej sv. omši na fare (okrem sviatku a prázdnin)

11. Aktualizácia - práve rozoberáme Knihu proroka Daniela

Ak si chcete doplniť to, čo vám chýba, máte na to možnosť v utorok večer po sv. omši.

Mgr. Eva Voskárová
aktualizované : 19.11.2010 13:49:58
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk