ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
eRko stretká
Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí!
Takto znie hlavné motto detskej organizácie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré má pôsobenie nielen tu v Sabinove, ale aj na celom Slovensku. Samotné „R“ je začiatočné písmeno v slove Radosť, ktorú by sme mali ako správni eRkári vnášať do života každého dieťaťa. Základom eRka je pravidelné stretávanie sa v malých skupinkách, kde sa rozprávame, hráme a zažívame neopakovateľne zážitky, ktoré v nás dlho pretrvávajú. To sú naše „stretká“, bez ktorých si život v tejto farnosti už nevieme predstaviť. V školskom roku 2007/2008 v Sabinove fungovali 2 „stretká“. Jedno bolo pre deti od 6 do 10 rokov a druhé pre deti od 11 rokov. Okrem stretiek pre deti pripravujeme rôzne výlety, púte, karnevaly, tábory a počas vianočného obdobia chodievame koledovať v rámci projektu Dobrá novina, ktorý je spojený s finančnou zbierkou pre krajiny tretieho sveta. Taktiež sa zapájame do kampane Biela stužka, ktorá podporuje úctu k životu pred jeho narodením. Bielu stužku nosíme celý týždeň od Dňa počatého dieťaťa (25.3.). Tento rok sme sa zapojili tiež do projektu Vypni telku, zapni seba, v ktorom sme deti motivovali, aby prežili jeden týždeň zmysluplne a tvorivo.
eRko si stanovilo jeden hlavný cieľ. Pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti, schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. Aj v Sabinove sa o to snažíme, a s veľkou Radosťou.
Janka Ptaková
aktualizované : 07.09.2008 00:35:44
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk