ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
FAUSTÍNUM

Združenie apoštolov Božieho Milosrdenstva Faustínum vyrastá z charizmy sv. sestry Faustíny, z jej duchovnosti a apoštolského pôsobenia. Spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí túžia slúžiť posolstvu Božieho milosrdenstva. Hlavným sídlom združenia, ktoré pôsobí pri Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva (KMBM), je Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Krakowe-Lagievnikách. Združenie má cirkevno-právnu subjektivitu.

CIELE ZDRUŽENIA

  1. Snažiť sa o kresťanskú dokonalosť, čiže o dokonalú lásku dôvery k Bohu a milosrdenstva voči blížnym.
  2. Poznávať a hlásať tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré bolo plne zjavené v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi.
  3. Vyprosovať Božie milosrdenstvo pre celý svet, zvlášť pre hriešnikov, kňazov a rehoľníkov.

Do združenia Faustínum patria dobrovoľníci a členovia. Dobrovoľníci sú voľne spojení so združením a majú minimálne kresťanské záväzky:

  • poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva,
  • prehlbovať dôveru, ktorá sa vyjadruje v plnení Božej vôle,
  • vykonať každý deň aspoň jeden úkon milosrdenstva z lásky k Ježišovi (skutkom, slovom alebo modlitbou),
  • pomodliť sa (raz denne) korunku Božieho milosrdenstva.

Po ročnom dobrovoľníctve je možné uchádzať sa o členstvo. Členovia si spomedzi mnohých ciest ku kresťanskej dokonalosti vyberajú tú, ktorú ukázala sv. sestra Faustína. Hlbšie vstupujú do jej duchovnosti a apoštolátu a stávajú sa spolupracovníkmi KMBM. Po ročnom dobrovoľníctve nie je nevyhnutné uchádzať sa o členstvo. Je možné ostať dobrovoľníkom do konca života. Dôležité je, aby sme vo svojom živote dobre rozlíšili Božiu vôľu a verne ju plnili.

Činnosť združenia sa sústreďuje predovšetkým na systematickú formáciu podľa záväzného programu, aby apoštoli Božieho milosrdenstva mohli rozvíjať svoj duchovný život a napĺňať posolstvo Milosrdenstva. Základnú formáciu tvoria štyri ročníky katechéz v troch cykloch: ABC vnútorného života, Biblický cyklus a Duchovnosť sv. sestry Faustíny.

Združenie Faustínum zoskupuje ľudí z vyše 80 krajín sveta a v tom aj veriacich zo Slovenska, ktorí sa môžu rozhodnúť pre skupinovú alebo individuálnu formáciu. Individuálna formácia je vhodná pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastňovať spoločných formačných stretnutí v mieste bydliska alebo v jeho okolí.

V súčasnosti je na Slovensku trinásť formačných skupín, v ktorých sa pod vedením kňazov a sestier konajú pravidelné formačné stretnutia. Jednou z týchto skupín je aj naša sabinovská. V rokoch 2009 - 2013 prebiehala základná formácia. V súčasnosti pokračujeme permanentnou formáciou. Stretávame sa raz mesačne (okrem prázdnin) na formačných stretnutiach, ktoré sa zvyčajne začínajú modlitbou v hodine milosrdenstva v kostole a potom nasleduje stretnutie na fare.

Združenie Faustínum má k 31.10.2016 v Sabinove 10 členov (z toho 7 priamo zo Sabinova a 3 z okolia) a 42 dobrovoľníkov.

Mária Nováková
aktualizované : 27.11.2016 12:39:21
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk