ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Iné služby laikov vo farnosti

Úroveň života vo farnosti závisí od zaangažovania sa laikov do rôznych úloh pre dobro farnosti, v ktorej žijú a usilujú sa pracovať v jednote so svojimi kňazmi. Tým, že sú im zverené určité úlohy a služby, majú nielen podiel na pastoračnom poslaní farára, ale aj zodpovednosť za osobné svedectvo viery, a preto sa ešte viac usilujú o príkladné kresťanské správanie a sviatostný život.

Cenná je služba kostolníka, ktorý sa spolupodieľa na zodpovednosti farára za kostol. Na túto službu, ktorá je dočasná, ho slobodne ustanovuje farár. Kostolník si je vedomý toho, že takmer denne prichádza bezprostredne a priamo do styku so svätými vecami. Dbá o čistotu a bezpečné uzamknutie kostola, pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužby, spája ľudí dokopy a zachováva diskrétnosť. Je dobré, ak kostolníkovi v jeho starostlivosti o kostol pomáha stabilná skupina dobrovoľníkov. (Dokumenty diecéznej synody body 54-55)

Sabinov

 • Kostolník: Ľubomír Mihok
 • Upratovanie: Ľudmila Mervová a jej pomocníčky.
 • Pranie: Eva Dvorščáková
 • Výzdoba:
  • Ivan Hricko - hlavný oltár vo veľkom kostole, malý kostol
  • sestry Djačovské - oltár BSJ
  • Mária Nováková, Anna Radačovská - oltár Cirkevkých otcov, oltár sv.Anny
  • Mária Gallovičová - oltár Zvestovania Panne Márii (v severnej lodi)
  • Mária Džačovská - oltár Kalvárie (v južnej lodi)
  • pani Hricková - oltár sv. Stanislava a sv. Štefana (vzadu v severnej lodi)
  • Marcela Girašková - bočný oltár P. Márie (vzadu v južnej lodi)

Jakubovany

 • Kostolníčka, upratovanie, pranie: Ľudmila Maďarová
 • Výzdoba: Iveta Reváková

Orkucany

 • Kostolníčka: Vincent Palenčár
 • Upratovanie: skupiny farníčok podľa rozpisu
 • Pranie: Elena Figurová
 • Výzdoba: Elena Kundríková a Monika Kužmová
aktualizované : 20.01.2019 12:16:45
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk