ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Lektori
Táto funkcia pochádza už z predkresťanského židovského náboženského života. V minulosti bol lektorát druhým stupňom nižších svätení; dnes (podľa apoštolského listu pápeža Pavla VI. z roku 1972) patrí lektorát (popri akolytáte) medzi tzv. cirkevné služby – „ministériá“ a nie je už vyhradený len kandidátom kňazstva, ale je možné zveriť ho aj veriacim. Úlohou lektora v liturgickom zhromaždení je prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia. Môže prednášať aj úmysly modlitby veriacich a ak nie je žalmista, aj žalm medzi čítaniami (Rímsky misál, všeobecné smernice, čl. 31,66, 70).

Zoznam lektorov z radov veriacich, ktorí slúžia pri našich bohoslužbách:

Sabinov

Mária Baňasová
Júlia Cehelská
Peter Cehelský
Daniela Čekanová
Ján Dobrovič
Martin Dobrovič
Mária Dobrovičová
Matej Janiga
Jozef Karabinoš
Miroslav Kovalík
Zuzana Kovalíková
Patrícia Kravcová
Mária Kropiľaková
Mária Lukáčiková
Miriam Matisovská
Anna Mihoková
Mária Nováková
Anna Radačovská
Milada Režová
Katarína Šimčíková
Martina Šoltýsová
Peter Špinler
Vladimír Štofaník
Vladimír Šulík
Emília Ungvarská
Ondrej Ungvarský
Terézia Vráblová
Božena Zvijaková
Ak by ste aj Vy našli odvahu a chuť slúžiť ako lektor, teda čítať čítanie v kostole, ste srdečne vítaní. Podrobnosti o tom, ako na to, sa dozviete na fare, alebo u pani Vráblovej, alebo na najbližšom stretnutí lektorov.

Jakubovany

Halaga Peter
Nižníková Ľudmila

Šoltysová Iveta
Šoltysová Katarína

Antolová Eva
Bačinská Mária

Revák Jozef st.
Reváková Jana

Fogaraš Cyril
Fogarašová Anna

Kandráč Pavol
Kandráčová Júlia

Revák Jozef ml.
Reváková Iveta

Peregrinová Mária
Haščáková Ľudmila

Poráčová Mária
Tokárová Lucia

Tall Jaroslav
Tallová Martina

Orkucany

Marta Tkáčiková
Ján Tkáčik

Terézia Ondrejová
Marek Ondrej

Katarína Knutová
Jozef Knut

Vincent Palenčár
Mária Palenčárová

Jana Galajdová  st.
Jana Galajdová  ml.

Renáta Pagurková
Peter Perecár

Helena Kundríková
Anna Lepáková

Júlia Svatová
Mária Svatová
aktualizované : 20.04.2018 18:59:09
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk