ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Miništranti
Samotné slovo „miništrant“ pochádza z latinského slova „ministrare“, čo v preklade znamená „posluhovať pri stole“. Táto služba sa ukázala ako veľmi potrebná už v úplných začiatkoch Cirkvi. Pre túto službu sa najlepšie osvedčili mladí, čestní a ochotne počúvajúci chlapci. Ich srdce bolo naplnené túžbou a láskou k Ježišovi Kristovi. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávajú od začiatku, je služba. Táto má byť nezištná, vykonávaná s radosťou a nadšením.
Každý miništrant je pozvaný k tomu, aby bol vzorom v oddanosti, čistote a zbožnosti.

Kto môže byť miništrantom?
Každý pokrstený chlapec s túžbou slúžiť pri oltári.
Pozvaní sú všetci, aj tí, ktorí nikdy neminištrovali. Netreba sa báť. Starší miništranti ti radi pomôžu stať sa miništrantom. Všetko nejasné ti radi vysvetlíme. Radi ťa medzi nami privítame.
Každý, kto chce miništrovať, môže prísť do sakristie kostola aspoň 20 min. pred začiatkom sv. omše.

Prečo sa stať miništrantom?
Svojou službou poslúžiš Pánovi Ježišovi a celému farskému spoločenstvu.
Naučíš sa nové zaujímavé veci.
Prežívaš radosť zo služby s kamarátmi a rovesníkmi.
Počas roka plánujeme pre miništrantov stretnutia, výlety a rôzne akcie.
diakon Martin Hrebík
aktualizované : 13.09.2008 22:27:21
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk