ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pastorácia detí a mládeže
Sv. otec Ján Pavol II. sa v posolstve 1.1.1996 prihovoril svetu pod heslom: „Pripravme deťom mierovú budúcnosť“. Okrem iného tam píše: „Ak deti dostanú potrebnú pomoc a lásku, samy sa stanú protagonistami mieru, tvorcami bratského a solidárneho sveta. Svojím nadšením a živým oddaním sa môžu stať svedkami a učiteľmi nádeje a mieru i dobrom pre dospelých.“

Pastorácia detí
Ak chceme hovoriť o pastorácii detí, mali by sme pamätať na túto myšlienku: „Dnešná doba počúva radšej svedkov ako učiteľov a učiteľov iba vtedy, ak sú svedkami.“ Taktiež je dôležité uvedomiť si, že táto myšlienka je výzvou, aby sme nevyhnutne verili v dobro, ktoré je v človeku, a napomáhali človeku objaviť ho.

Liturgia s deťmi
Najvýznamnejšie prvky, ktoré umožňujú prispôsobovanie liturgie rôznym skupinám, sú: miesto a čas slávenia, spev a hudba, gestá, vizuálne prvky, aktivita a konkrétnosť, liturgické knihy. (Porov. LUSK č. 22, Metodicko-informačný časopis pre vedúcich detských spoločenstiev eRka, HKSD 28.10.1994, s.9)
Miesto a čas slávenia svätej omše. Priestor musí byť primeraný a dôstojný. Najčastejšie je to kostol či kaplnka. Je možné sláviť detskú svätú omšu aj mimo kostola, napr. na výlete, v prírode, v škole, v tábore, vždy však treba dbať na dôstojnosť miesta. Hodinu slávenia je potrebné vyberať tak, aby nebola pre deti priskorá alebo príliš neskorá. Pravidelne (napr. týždenne) sa detské sv. omše môžu sláviť najmä cez školský rok.
Spev a hudba. Deti majú osobitný zmysel pre spev a hudbu. Dobrý spev vyvoláva náboženský zážitok a pre deti je to veľmi vhodný spôsob modlitby, pretože vyjadruje vnútro človeka a pomáha utvárať spoločenstvo. Prínosom je, keď deti samy sprevádzajú spev na hudobných nástrojoch.
Gestá. Veľa záleží na gestách, ktoré robí kňaz, a na tom, ako sa celé spoločenstvo správa, pretože deti majú osobitne vyvinutý cit pre tajomstvo a rituál. Ich hry sú plné pravidiel a tajomných znakov. V tých častiach sv. omše, v ktorých je to možné, môžeme gestá obmieňať (napr. znak pokoja). Vhodné je modliť sa Otče náš s pohybom a gestami, zapojiť deti do sprievodu s obetnými darmi, a pod.
Vizuálne prvky. Patria sem liturgické farby, zariadenie kostola, svetlo, sviece, kríž...Vhodné je tiež používanie obrazov a výkresov, ktoré pripravili deti samy, napr. na ilustrovanie homílie, či vizuálne vyjadrenie úmyslov všeobecnej modlitby. Táto požiadavka vyhovuje detskej psychike – dieťa sa sústreďuje na jednu činnosť len veľmi krátko, obrázky mu však dávajú možnosť realizácie vlastného tvorivého myslenia.
Aktivita a konkrétnosť. Najmä mladšie deti ťažko rozumejú abstraktným pojmom. Možno im ich priblížiť pomocou ich skúsenosti či zážitku, pretože náboženská skúsenosť je tým hlbšia, čím silnejšie sa opiera o nejakú prirodzenú skúsenosť. Sprostredkujeme ju rozprávaním, rozhovorom, kreslením, spevom, dramatizáciou, meditáciou či inou tvorivou činnosťou.
Liturgické knihy. Na slávenie detských sv. omší sú k dispozícii dve liturgické knihy. Je to Lekcionár na omše za účasti detí a Slávenie omše za účasti detí. Obe vydala Slovenská liturgická komisia v roku 1992.

Výhody detských svätých omší:
pomoc deťom pri prežívaní viery (nie sú len pozorovateľmi),
deti sa môžu slobodne prejaviť, aktívne a vedome zúčastniť,
viera sa pre nich stáva osobnejšia,
vytvorenie spoločenstva pri príprave sv. omše,
výchova príkladom,
vzájomné zbližovanie sa rodín s deťmi,
konkretizácia a sprístupňovanie právd viery...
aktualizované : 16.04.2014 21:53:49
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk