ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Žalmisti

Rovnako ako lektor je to služba – funkcia, ktorá pochádza zo starých židovských obradov. Úlohou žalmistu je spievať žalm alebo iný biblický spev medzi čítaniami. Spieva z ambony, prípadne z iného vhodného miesta. (Rímsky misál, všeobecné smernice).

Žalmy sa vždy spievali na rozličné nápevy, ba dokonca v minulých tisícročiach sa niekedy nápevy dotvárali aj improvizovaným spôsobom podľa určitých melodických vzorov. A preto – tak v minulosti ako i dnes – k umeniu žalmistu patrí nielen schopnosť zreteľne a pekne spievať, ale aj schopnosť zvoliť si vhodný nápev, ktorý zdôrazní požadovaný výraz medzispevu – teda Božieho slova – vzhľadom na danú liturgickú situáciu.


Zoznam žalmistov, ktorí slúžia pri liturgii v Sabinove

Kristína Čekanová
Marianna Čekanová
Peter Čekan
Martin Gáll
Zuzana Hajduková
Peter Kocurko
Jozef Kolárčik
Emília Kollárová
Alfonz Kuchár
Anna Kuchárová
Ondrej Nehila
Ján Repaský
Lucia Sečová
Mária Janigová

Ak by ste aj Vy našli odvahu a chuť slúžiť ako žalmista, teda spievať medzispevy pri sv. omši, ste srdečne vítaní. Podrobnosti o tom, ako na to, sa dozviete na fare, alebo u ktoréhokoľvek organistu, alebo na najbližšom stretnutí žalmistov, ktorého termín sa dozviete z nedeľných oznamov.

Aktuálny rozpis žalmistov

aktualizované : 02.07.2021 20:50:45
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk